Terugblik op 2014

Terugblik op 2014 van het bestuur van UVV Nederland
Als je midden in de veranderingen zit merk je zelf niet hoe snel dingen gaan.”

De wereld van zorg en welzijn
In de wereld van zorg en welzijn is veel in beweging. De transitie van taken van overheid naar gemeenten brengt ingrijpende veranderingen met zich mee. Niet alleen voor de gemeenten maar ook  voor hulpvragers, mantelzorgers, beroepskrachten én voor vrijwilligers. Als koepelorganisatie met –in 2014- 53 leden en ruim 9.000 vrijwilligers, wil UVV Nederland de afdelingen ondersteunen om op deze ontwikkelingen in te spelen door het stimuleren van kennisuitwisseling en vooral ‘leren van elkaar’ door onderling contact. Omdat dit jaar de structuurwijziging van UVV Nederland is afgerond en alle UVV afdelingen daardoor rechtstreeks lid zijn van UVV Nederland, kunnen afdelingen elkaar –ook buiten de eigen regio- vaker via themadagen ontmoeten.

Landelijk bestuur
De ingrijpende ontwikkelingen in zorg en welzijn en de daaruit voortvloeiende activiteiten alsook andere voorgenomen plannen, vragen om versterking van het landelijk bestuur. Zo is in 2014 een nieuw bestuurslid Kwaliteitszorg en Deskundigheidsbevordering tot het bestuur toegetreden. Ook zijn stappen gezet in de opvolging van de huidige bestuursvoorzitter. Kandidaat bestuursleden voeren een gesprek met de adviescommissie, bestaande uit vier voorzitters van UVV afdelingen. Deze adviescommissie adviseert het landelijk bestuur en de ALV over de benoeming van een kandidaat bestuurslid.

Het bestuur heeft besloten tot het instellen van een Raad van Advies, een klankbordgroep bestaande uit niet meer dan vier externen die werkzaam zijn in het brede gebied van zorg en welzijn en die op persoonlijke titel zitting nemen in deze raad. De leden van de Raad van Advies zullen het bestuur van UVV Nederland regelmatig bijpraten over maatschappelijke en andere ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor de UVV als organisatie maar vooral van belang zijn voor de plaatselijke besturen en de vrijwilligers. Inmiddels hebben al twee personen zich bereid verklaard lid van deze raad te worden.

Het visieplan “Aandacht voor Elkaar” 2013-2016 en de financiën
Het visieplan kenmerkt zich door het dynamische karakter. In 2014 zijn door afdelingen aanvullend commentaar en suggesties ingebracht. Deze zullen besproken worden in de regiegroep die de ALV zal adviseren welke delen in het plan zullen worden verwerkt. Plezierig is het te kunnen vermelden dat de afdelingen vrijwel zonder uitzondering hebben aangegeven achter de in het visieplan opgenomen voornemens te staan door akkoord te gaan met een verhoging van de contributie afdracht aan het bestuur van UVV Nederland. Niet onvermeld mag blijven de jaarlijkse financiële steun vanuit de stichting Steunfonds LUVV, die met ingang van 1 april 2015 een nieuwe bestuursvoorzitter krijgt.

Themadagen en workshops
In het najaar van  2014 werd een succesvolle  themadag georganiseerd over PR en (externe) communicatie. Ook was er veel belangstelling voor de workshop over het genereren van inkomsten bij opdrachtgevers en voor de workshop/cursus over het actueel kunnen houden van de eigen website. Op 24 maart 2015 is er een themamiddag die specifiek gaat over de hiervoor genoemde  transitie van taken, waarbij twee externe sprekers hun ervaringen met u zullen delen.

Interne- en externe communicatie
Ook digitaal zijn de mogelijkheden voor onderlinge en externe communicatie sterk vergroot waardoor de  onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring wordt verbeterd. De elektronische nieuwsbrief, het vernieuwde UVV intranet, de landelijke Facebook pagina en het Twitter account dragen allemaal bij aan een bredere bekendheid van de activiteiten die de  lokale afdelingen ontplooien. De nieuwe website van UVV Nederland is voor zeven afdelingen aanleiding geweest zelf ook een (nieuwe) website te laten ontwikkelen met dezelfde uitstraling. Dit project krijgt ook in 2015 een vervolg.
De door de Belastingdienst vereiste gegevens van UVV afdelingen die een ANBI erkenning hebben, zijn op de landelijke website geplaatst.
De voorzitter van UVV Nederland bezoekt –wanneer daartoe uitgenodigd- ledenvergaderingen en jubileumbijeenkomsten. Hiermee hoopt het bestuur dichter bij de afdelingen te gaan staan door direct betrokken te zijn bij (de discussies over) het wel en wee van de afdelingen.

Contacten met de NOV en de collega vrijwilligersorganisaties
UVV Nederland is lid van de NOV en van de Coalitie ERBIJ. UVV Nederland participeert in het zorgnetwerk van de NOV, het Landelijk Overleg Vrijwilligersorganisaties in de Zorg, [LOVZ] waar inmiddels veertien van de grootste vrijwilligersorganisaties aan deelnemen. De secretaris van UVV Nederland is voorzitter van dit overlegplatform. Eén van de producten van dit platform is de onlangs toegestuurde brochure en handreiking over het bevorderen van lokale samenwerking.
Er is bilateraal overleg geweest tussen het bestuur van UVV Nederland en het bestuur van de stichting Johanniter Hulpverlening/Johanniter Orde.

Beschermvrouwe
Als uitvloeisel van de aanwezigheid van de voorzitter van UVV Nederland bij de nieuwjaarsreceptie van de Koning en Koningin is er een gesprek geweest met onze beschermvrouwe in Paleis ’t Loo. Een heel plezierig gesprek dat veel langer duurde dan gepland en waarin HKH Prinses Margriet blijk gaf van een grote kennis van de laatste ontwikkelingen bij UVV Nederland en van ons werkveld. Zij zegde toe haar uiterste best te doen om aanwezig te zijn bij de viering van onze 70ste verjaardag in 2015 en is ook bereid de vrijwilligers dan toe te spreken.

Voorbereidingen voor de viering van onze 70ste verjaardag
In het najaar zijn de voorbereidingen gestart voor de organisatie van ons 70-jarig jubileum in 2015. Er is een jubileumcommissie ingesteld die –binnen de vastgestelde financiële kaders – vorm en inhoud gaat geven aan deze heugelijke dag, die vooral voor DE VRIJWILLIGERS bestemd zal zijn.