Maatschappelijke ontwikkelingen

tafeltje-dekje

Belang van vrijwilligerswerk

Het belang van vrijwilligerswerk is de laatste jaren sterk toegenomen als gevolg van de komst van de participatiesamenleving. Vrijwilligerswerk is een belangrijke vorm van burgerinitiatief. Het speelt een centrale rol in het versterken van de samenhang en sociale cohesie van de samenleving.

Andere visie op zorg en welzijn

Bezuinigingen zorgen voor een andere visie op zorg en welzijn. Hulpvragers nemen daarbij zoveel mogelijk zelf de regie, waarbij meer zorg in de eigen omgeving wordt geregeld. Naast bezuinigingen maakt ook de verandering in de wetgeving van de AWBZ en de Wmo deze kanteling noodzakelijk.

Iedereen doet mee

Uitgangspunt is dat iedereen moet kunnen participeren in het maatschappelijk leven, ondanks eventuele beperkingen. Dat kunnen beperkingen zijn van fysieke, maar ook van psychische aard. Ervaren ongemakken moet iemand zelf oplossen, in en met zijn omgeving. Bijvoorbeeld door ondersteuning te zoeken bij familie, mantelzorgers, vrijwilligers en pas in laatste instantie bij de overheid.

Uitdaging voor de toekomst

Vrijwilligers krijgen in dit wettelijk kader een ‘status’: er wordt formeel een beroep gedaan op hun inzet. Uitdaging voor de toekomst is om aan de toenemende vraag naar mantelzorg en vrijwilligers te kunnen voldoen, blijvend te investeren in de kwaliteit van het vrijwilligerswerk, overbelasting te voorkomen, en vooral het vrijwillige karakter van vrijwilligerswerk te behouden.