Jubileumlunch besturen 2022

Het 75-jarig jubileum kon eindelijk gevierd worden met de besturen. Na de ALV in Ede van 12 april was er een feestelijke lunch voor de aanwezige bestuursleden. Onder het genot van een gevarieerde lunch en een glas wijn of sap konden mooie herinneringen opgehaald worden. Voor de foto klikt u Lees verder.

Robotisering in de zorg

In toenemende mate zullen robots bepaalde taken gaan overnemen in de zorg. UVV Nederland verzorgde samen met en op initiatief van het Charlotte ‘sJacob Fonds een interessante bijeenkomst hierover na afloop van de algemene ledenvergadering in 2018. Een verslag van deze bijeenkomst treft je hier aan en op de homepage van onze website. Er zijn ook twee video’s bijgevoegd hoe robots een steeds grotere rol gaan spelen in ons dagelijks leven. Het zijn twee robots, een met de naam JIBBO en de andere heet TESSA.

Onbelaste vrijwilligersvergoeding in 2019 omhoog

Vanaf 1 januari 2019 gaan de maxima van de vrijwilligersvergoeding omhoog van €150,- naar €170,- per maand en €1500 naar €1700 per jaarDe vrijwilligersvergoeding is een onbelaste onkostenvergoeding die vrijwilligers kunnen ontvangen wanneer zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zolang de ontvangen vergoedingen de maximale normbedragen niet overschrijden, hoeven de vrijwilligers de vergoedingen niet aan de Belastingdienst door te geven. Dat scheelt een hoop bonnetjeswerk voor vrijwilligersorganisaties.

UVV Nijkerk wint de Vernieuwingsprijs

Vrijwilligersprijs voor nieuw initiatief
Het bestuur van de Stichting Charlotte s’Jacob Fonds maakte op 15 november de winnaar bekend van de prijsvraag die is uitgeschreven onder de afdelingen van de Unie Van Vrijwilligers (UVV) Nederland. De afdeling die met het beste vernieuwende plan komt wint de prijs van 2000 euro als extra stimulans om het plan te realiseren. De prijsuitreiking vond plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering van UVV Nederland in Amersfoort op 15 november 2016.

Nieuw initiatief om sociaal isolement te doorbreken
De prijs van 2016 gaat naar de afdeling Nijkerk, die samen met de plaatselijke bibliotheek in september van dit jaar een nieuw project is gestart. Inwoners die om wat voor reden ook niet in staat zijn om zelfstandig naar het gebouw van de bibliotheek te komen, worden elke eerste en derde woensdagochtend kosteloos heen en weer gebracht door de vervoersdienst van de UVV. Doelstelling is om inwoners die dreigen te vereenzamen of in een sociaal isolement terecht kunnen komen, een nieuwe ontmoetingsplek te bieden en ze daarmee te laten blijven participeren in de samenleving. Het lidmaatschap van de bibliotheek is daarvoor geen vereiste. Met het nieuwe project bouwt UVV Nijkerk voort op het bestaande project Boek aan huis, maar voegt er vervoer en een sociale component aan toe.

Maatschappelijk belang en voorbeeldwerking
Het bestuur prijst het maatschappelijke belang en het vernieuwende karakter van het project. De prijs is een stimulans om verder te gaan op de weg van lokale samenwerking en heeft in die zin ook een voorbeeldwerking voor andere UVV-afdelingen.

Bert de Graaf, voorzitter van UVV Nijkerk en oud wethouder van de gemeente Nijkerk nam de cheque van 2000 euro in ontvangst.

 

foto-nijkerk-vernieuwingsprijs

Eervolle vermeldingen voor UVV Haarlem en UVV Tilburg

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van UVV Nederland op dinsdag 15 november 2016 werden twee eervolle vermeldingen en een prijs van 500 Euro uitgereikt door het bestuur van het Charlotte s'Jacob Fonds. Lida van Veen, voorzitter van UVV Haarlem, nam de eervolle vermelding en prijs in ontvangst voor het onderzoek dat zij verrichten naar de opvang van mensen na ontslag uit het ziekenhuis.

uvv-haarlem-eervolle-vermelding

Ook Toon van Ham, voorzitter van UVV Tilburg, nam de eervolle vermelding en prijs in ontvangst voor het initiatief van een fietstaxi, waarmee patiënten in het Elisabeth Ziekenhuis kunnen worden vervoerd.

uvv-tilburg-eervolle-vermelding

Van de bestuurstafel

Op 24 maart jl. hebben we –tijdens de algemene ledenvergadering- afscheid genomen van Gery Molenaar, voorzitter van UVV Nederland. Na de vele jaren die zij aan de UVV heeft gewijd wil zij haar aandacht nu elders op gaan richten.  We missen haar nu al;  een bevlogen voorzitter die –op uitnodiging- graag bereid was het hele land af te reizen om met de afdelingen in gesprek te gaan of een ledenvergadering bij te wonen.

Ook op 24 maart hebben we ons nieuwe bestuurslid Marlice Draijer verwelkomd. Marlice, afgestudeerd als socioloog,  gaat zich bezig houden met de portefeuille PR en Communicatie.  Zij is nu al intensief bezig met de voorbereiding van ons 70-jarig jubileum.

Ons bestuurslid Sonia Sjollema heeft te kennen gegeven na vier jaar lid van het bestuur te zijn geweest, meer aandacht en tijd aan gezin en werk te gaan schenken. Tijdens de algemene ledenvergadering in het najaar (10 november)  neemt zij afscheid als bestuurslid. Gelukkig is zij bereid ons daarna nog terzijde te staan bij vernieuwende projecten.

Helaas zijn we er nog niet in geslaagd om een nieuwe voorzitter van het bestuur van UVV Nederland te vinden. De twee kandidaten die bereid waren deze functie in overweging te nemen hebben ons laten weten –ieder om eigen moverende redenen- daar geen follow-up aan te zullen geven. Het bestuur beraadt zich de komende periode op mogelijke vervolgstappen.

In de tweede week van september nodigen we alle bestuursleden die in 2014 en 2015 nieuw zijn toegetreden tot de afdelingsbesturen uit –in Amersfoort- om kennis met hen te maken en met hen te praten over UVV Nederland als organisatie en wat de toekomst ons mogelijk gaat brengen.  De afdelingen worden hier binnenkort over geïnformeerd.

‘s-Middag, na afloop van de algemene ledenvergadering op 10 november, is er weer een thema bijeenkomst. Het wordt een vervolg op de succesvolle Themamiddag van 24 maart, “Hoe gaan we om met de veranderingen als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving rondom AZWBZ en Wmo”.

Het bestuur hecht  veel waarde aan signalen van binnen de UVV maar zeker ook van buiten de UVV. Het voornemen van het bestuur om een kleine (externe)  Raad van Advies te formeren die –vanwege hun eigen specifieke expertise- bereid is kritisch naar onze organisatie te kijken en ons te informeren over tendensen die in onze leefwereld aanwezig zijn, heeft inmiddels vorm gekregen. Een expert op het gebied van PR en Communicatie en een locatiemanager van een groot woon-zorgcentrum zijn tot de Raad toegetreden. Met name deze laatste ervaart hoe de veranderingen in de zorg uitwerken voor betrokkenen, cliënten maar zeker ook de werknemers. Voor de zomervakantie hopen we nog een derde persoon bij de Raad te kunnen betrekken zodat we de leden van de Raad dan na de zomer aan u kunnen voorstellen.

Het 70-jarig jubileum van UVV Nederland
Op 13 oktober gaan we onze “70ste” verjaardag vieren in “De Eenhoorn” in Amersfoort. We doen dat met een programma dat begint in de ochtend en zal eindigen rond half vier. Een aantal personen dat prominente posities in de vrijwilligerswereld bekleedt is bereid acte de presence te geven en het woord te voeren. In het ochtend programma zal Esther Vergeer ons interactief meenemen in haar wereld van tennis en in de middag zal Victor Mids ons laten zien en horen dat niet alles om ons heen is zoals het lijkt. Victor is bij een groot publiek bekend door zijn TV optreden met het programma “Mindf*ck”. Het aantal inschrijvingen voor 13 oktober is overweldigend; aanzienlijk meer dan het maximum aantal van 350 dat toegestaan is. Een aantal UVV afdelingen zal daarom met minder vrijwilligers kunnen komen dan ze hebben opgegeven.

Eenzaamheid
Tot slot brengen wij de goede acties van de Coalitie ERBIJ onder uw aandacht. UVV Nederland is aangesloten bij deze coalitie.  Met medewerking van het ministerie van VWS organiseren zij in het najaar wederom “De week tegen de eenzaamheid”.  Voor meer informatie gaat u naar www.coalitieerbij.nl

 

Terugblik op 2014

Terugblik op 2014 van het bestuur van UVV Nederland
Als je midden in de veranderingen zit merk je zelf niet hoe snel dingen gaan.”

De wereld van zorg en welzijn
In de wereld van zorg en welzijn is veel in beweging. De transitie van taken van overheid naar gemeenten brengt ingrijpende veranderingen met zich mee. Niet alleen voor de gemeenten maar ook  voor hulpvragers, mantelzorgers, beroepskrachten én voor vrijwilligers. Als koepelorganisatie met –in 2014- 53 leden en ruim 9.000 vrijwilligers, wil UVV Nederland de afdelingen ondersteunen om op deze ontwikkelingen in te spelen door het stimuleren van kennisuitwisseling en vooral ‘leren van elkaar’ door onderling contact. Omdat dit jaar de structuurwijziging van UVV Nederland is afgerond en alle UVV afdelingen daardoor rechtstreeks lid zijn van UVV Nederland, kunnen afdelingen elkaar –ook buiten de eigen regio- vaker via themadagen ontmoeten.

Landelijk bestuur
De ingrijpende ontwikkelingen in zorg en welzijn en de daaruit voortvloeiende activiteiten alsook andere voorgenomen plannen, vragen om versterking van het landelijk bestuur. Zo is in 2014 een nieuw bestuurslid Kwaliteitszorg en Deskundigheidsbevordering tot het bestuur toegetreden. Ook zijn stappen gezet in de opvolging van de huidige bestuursvoorzitter. Kandidaat bestuursleden voeren een gesprek met de adviescommissie, bestaande uit vier voorzitters van UVV afdelingen. Deze adviescommissie adviseert het landelijk bestuur en de ALV over de benoeming van een kandidaat bestuurslid.

Het bestuur heeft besloten tot het instellen van een Raad van Advies, een klankbordgroep bestaande uit niet meer dan vier externen die werkzaam zijn in het brede gebied van zorg en welzijn en die op persoonlijke titel zitting nemen in deze raad. De leden van de Raad van Advies zullen het bestuur van UVV Nederland regelmatig bijpraten over maatschappelijke en andere ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor de UVV als organisatie maar vooral van belang zijn voor de plaatselijke besturen en de vrijwilligers. Inmiddels hebben al twee personen zich bereid verklaard lid van deze raad te worden.

Het visieplan “Aandacht voor Elkaar” 2013-2016 en de financiën
Het visieplan kenmerkt zich door het dynamische karakter. In 2014 zijn door afdelingen aanvullend commentaar en suggesties ingebracht. Deze zullen besproken worden in de regiegroep die de ALV zal adviseren welke delen in het plan zullen worden verwerkt. Plezierig is het te kunnen vermelden dat de afdelingen vrijwel zonder uitzondering hebben aangegeven achter de in het visieplan opgenomen voornemens te staan door akkoord te gaan met een verhoging van de contributie afdracht aan het bestuur van UVV Nederland. Niet onvermeld mag blijven de jaarlijkse financiële steun vanuit de stichting Steunfonds LUVV, die met ingang van 1 april 2015 een nieuwe bestuursvoorzitter krijgt.

Themadagen en workshops
In het najaar van  2014 werd een succesvolle  themadag georganiseerd over PR en (externe) communicatie. Ook was er veel belangstelling voor de workshop over het genereren van inkomsten bij opdrachtgevers en voor de workshop/cursus over het actueel kunnen houden van de eigen website. Op 24 maart 2015 is er een themamiddag die specifiek gaat over de hiervoor genoemde  transitie van taken, waarbij twee externe sprekers hun ervaringen met u zullen delen.

Interne- en externe communicatie
Ook digitaal zijn de mogelijkheden voor onderlinge en externe communicatie sterk vergroot waardoor de  onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring wordt verbeterd. De elektronische nieuwsbrief, het vernieuwde UVV intranet, de landelijke Facebook pagina en het Twitter account dragen allemaal bij aan een bredere bekendheid van de activiteiten die de  lokale afdelingen ontplooien. De nieuwe website van UVV Nederland is voor zeven afdelingen aanleiding geweest zelf ook een (nieuwe) website te laten ontwikkelen met dezelfde uitstraling. Dit project krijgt ook in 2015 een vervolg.
De door de Belastingdienst vereiste gegevens van UVV afdelingen die een ANBI erkenning hebben, zijn op de landelijke website geplaatst.
De voorzitter van UVV Nederland bezoekt –wanneer daartoe uitgenodigd- ledenvergaderingen en jubileumbijeenkomsten. Hiermee hoopt het bestuur dichter bij de afdelingen te gaan staan door direct betrokken te zijn bij (de discussies over) het wel en wee van de afdelingen.

Contacten met de NOV en de collega vrijwilligersorganisaties
UVV Nederland is lid van de NOV en van de Coalitie ERBIJ. UVV Nederland participeert in het zorgnetwerk van de NOV, het Landelijk Overleg Vrijwilligersorganisaties in de Zorg, [LOVZ] waar inmiddels veertien van de grootste vrijwilligersorganisaties aan deelnemen. De secretaris van UVV Nederland is voorzitter van dit overlegplatform. Eén van de producten van dit platform is de onlangs toegestuurde brochure en handreiking over het bevorderen van lokale samenwerking.
Er is bilateraal overleg geweest tussen het bestuur van UVV Nederland en het bestuur van de stichting Johanniter Hulpverlening/Johanniter Orde.

Beschermvrouwe
Als uitvloeisel van de aanwezigheid van de voorzitter van UVV Nederland bij de nieuwjaarsreceptie van de Koning en Koningin is er een gesprek geweest met onze beschermvrouwe in Paleis ’t Loo. Een heel plezierig gesprek dat veel langer duurde dan gepland en waarin HKH Prinses Margriet blijk gaf van een grote kennis van de laatste ontwikkelingen bij UVV Nederland en van ons werkveld. Zij zegde toe haar uiterste best te doen om aanwezig te zijn bij de viering van onze 70ste verjaardag in 2015 en is ook bereid de vrijwilligers dan toe te spreken.

Voorbereidingen voor de viering van onze 70ste verjaardag
In het najaar zijn de voorbereidingen gestart voor de organisatie van ons 70-jarig jubileum in 2015. Er is een jubileumcommissie ingesteld die –binnen de vastgestelde financiële kaders – vorm en inhoud gaat geven aan deze heugelijke dag, die vooral voor DE VRIJWILLIGERS bestemd zal zijn.