Het is goed om eens in zoveel tijd pas op de plaats te maken en missie en visie onder de loep te nemen. En vervolgens te kijken naar de activiteiten/producten/diensten die daaruit voortvloeien. Doen we nog de juiste dingen? En doen we die dingen goed? Benutten we alle betrokkenen? De materialen die op deze website staan helpen bij het in kaart brengen en uitzetten hiervan. Het gaat om onderwerpen als:

 • strategie en beleid,
 • kwaliteitszorg,
 • besturen in de 21e eeuw,
 • nog beter besturen,
 • verenigingsmanagement,
 • vraag en vrijwilliger,
 • hulpmiddelen voor bestuurders,
 • toekomstagenda vrijwilligerswerk,
 • de waarde van het vrijwilligerswerk.

Wat verwacht je van je medewerkers (betaald en onbetaald) en wat kunnen zij van de organisatie verwachten? Wat zijn de rechten en plichten van de verschillende partijen en wat spreken jullie onderling af?

Op deze website vind je handvatten om daar vorm en inhoud aan te geven. Er is informatie te vinden over: personeelsbeleid, competenties en profielen, profielen medewerkers steunpunt vrijwilligerswerk, competentiecheck voor coördinatoren en begeleiders, taken en kwaliteiten van belangenbehartigers.

Wat maakt je tot een goede vrijwilligerscoördinator? Welke competenties moet je in huis hebben om vrijwilligers aan te sturen en te begeleiden? En hoe zit het met jouw kwaliteiten om vrijwilligers te werven, te binden en te behouden?
Om als ‘professional’ vrijwilligers aan te sturen en te begeleiden, moet je veel in jouw mars hebben. Je draagt immers een grote verantwoordelijkheid. Je bent (mede)bepalend voor het functioneren van de organisatie of het welslagen van activiteiten. Wat zijn jouw sterke punten? En welke competenties zijn voor verbetering vatbaar?

Werken aan competenties betekent werken aan een (nog) beter resultaat. Dit geeft meer voldoening over jouw eigen functioneren en heeft een positief effect op de vrijwilligers met wie je werkt. Daar profiteert de organisatie van. Wie zijn werk met veel plezier doet, houdt dat langer vol.
Vanuit deze ervaring ontwikkelde MOVISIE de competentiecheck voor coördinatoren en begeleiders van vrijwilligers. Dit is een hulpmiddel om de aanwezige kennis, houding en vaardigheden in kaart te brengen. Tegelijkertijd wordt duidelijk op welke punten je jezelf kunt verbeteren.

In de competentiecheck staan de belangrijkste competenties voor het aansturen en begeleiden van vrijwilligers op een rij. Deze competenties zijn samen met een aantal vrijwilligerscoördinatoren – collega’s die de praktijk goed kennen – geformuleerd. Per competentie worden verschillende voorbeelden van concreet gedrag genoemd. Door aan te geven in hoeverre je dit gedrag vertoont krijg je inzicht in je sterke punten. Je kunt de vragenlijst ook aan collega’s voorleggen of vrijwilligers vragen of zij de lijst willen invullen over jou. Het is interessant om daarna te bekijken of zij jou hetzelfde zien als jij jezelf ziet. Want vrijwel iedereen heeft blinde vlekken!

Lees hier meer over de competentiecheck en doe de competentiecheck.

Welke rol kan een gemeente spelen in (lokaal) vrijwilligerswerk? Hoe ziet het vrijwilligerswerkbeleid eruit? Op welke manier kan een gemeente vrijwilligerswerk ondersteunen?

Op deze website vindt u informatie en handvatten die voor zowel gemeenten als organisaties handig zijn:

 • Rol gemeente(n)
 • Interactieve beleidsvorming
 • Zicht op vrijwilligerswerk
 • Integraal vrijwilligerswerkbeleid
 • Lastenverlichting
 • Evaluatie van beleid
 • Basisfuncties
 • Ondersteuning burgerinitiatieven door steunpunten
 • Toekomstagenda Vrijwilligerswerk
 • Kabinetsnota Doe-democratie
 • Decentralisatie zoekt vrijwilligersorganisatie
 • Digimon is vernieuwd
 • Advies EU meten vrijwillige inzet
 • Aanpak knellende regels vrijwilligerswerk

 

Lokale vrijwilligersorganisaties kunnen ondersteuning vaak goed gebruiken, zodat er bloeiende organisaties ontstaan die een actieve rol vervullen in de lokale samenleving. Voor zowel burgers, klanten, leden als vrijwilligers. Op deze website zijn goede voorbeelden en instrumenten te vinden voor het versterken van lokale vrijwilligersorganisaties. Deze voorbeelden en instrumenten zijn ontwikkeld in het kader van Kracht Totaal.

De volgende voorbeelden en instrumenten zijn op de website te vinden: digitale vrijwilligersacademie (Vrijwilligersacademie Veluwe van het Verenigingsburo Apeldoorn), krachtmeting (MOVISIE, hoe sterk is jouw organisatie), kwaliteitsmeting IKSport, MOOI-methodiek (methodiekontwikkeling in organisatieondersteuning en implementatie), samenwerking tussen gemeente en vrijwilligerssteunpunt (diverse inspirerende voorbeelden met succesfactoren en knelpunten), vrijwilligershuis (vrijwilligers kunnen hier elke werkdag terecht voor vragen en ondersteuning) en krachtproeven (wat zijn kansrijke aanpakken bij de ondersteuning van lokale vrijwilligersorganisaties, rond een bepaald thema of een bepaalde doelgroep).

 

Scholing en deskundigheidsbevordering passen in de huidige tijd van kwaliteitseisen, leveren van verantwoorde zorg en klanttevredenheid. Ook vrijwilligers worden met deze ontwikkelingen geconfronteerd en het helpt hen als ze getraind en ondersteund worden. Niet alleen organisaties, maar ook vrijwilligers zijn op zoek naar relevante informatie, willen ervaringen uitwisselen en feedback ontvangen. Zo kunnen vrijwilligers goed voorbereid aan de slag.

Dat geldt niet voor alle vrijwilligers. Voor sommigen klinken termen als ‘scholing’ of ‘deskundigheidsbevordering’ zwaar beladen. Ze voeren al jaren hun werkzaamheden uit en vinden het wel goed zo. Hoe kan een coördinator vrijwilligerswerk zorgen voor een passend aanbod zodat meer vrijwilligers deelnemen aan scholingsactiviteiten? Waar zou zo’n aanbod uit kunnen bestaan? Wat is ervoor nodig om ook het management (meer) bewust te maken van het nut en de noodzaak? Zorg Beter met Vrijwilligers biedt een handreiking voor een antwoord op deze en andere vragen over scholing van vrijwilligers.

Er is een groeiende hoeveelheid wetten en regels voor vrijwilligers en hun organisaties.

Deze website geeft met betrekking tot het thema ‘wet- en regelgeving’ inzicht in alle voor vrijwilligersorganisaties relevante wetgeving: aansprakelijkheid, accommodatie, belastingen, betaalde arbeidskrachten, grenzen aan vrijwilligerswerk, inkomsten, reis- en onkostenvergoedingen, en veilige arbeidsomstandigheden.

Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties.

Meer en meer wordt er een beroep gedaan op de informele zorg: mantelzorgers, familieleden, andere bekenden uit het sociale netwerk én vrijwilligers. Verzorgings- en verpleeghuizen en gehandicaptenorganisaties kunnen niet alleen de kant van informele zorgverleners opkijken. Ze zullen ook hun blik moeten richten op de interne organisatie. Is daar openheid en ruimte om familie en vrijwilligers een volwaardige plek te geven, om met hen samen op te trekken? Voelen familie en vrijwilligers zich welkom? Is er ruimte voor hun inbreng? Hoe verloopt de samenwerking?  Met andere woorden: hebben familie en vrijwilligers een volwaardige plek in de organisatie?
In deze handreiking wordt gefocust op wat er nodig is om vrijwilligers zo’n plek te geven. Een plek die recht doet aan hun inzet, deskundigheid en betrokkenheid. Een plek die vrijwilligers een goed fundament verschaft om samen met medewerkers waardevolle zorg en ondersteuning te bieden aan cliënten.

Ingegaan wordt op de volgende onderwerpen: zicht op vrijwilligers en hun werkzaamheden, vraagstukken en visie, de organisatie inrichten en de toekomst.

 

Vrijwilligers zijn in te schakelen voor het uitvoeren van activiteiten die bijdragen aan het welbevinden van individuele of groepen cliënten. De zorgorganisatie zorgt ervoor dat vrijwilligers hun werkzaamheden op een adequate en aangename manier kunnen uitvoeren.

In dit document wordt ingegaan op het inrichten van een organisatie rond vrijwilligerswerk. Onder andere wordt aandacht besteed aan de basisprincipes, contactpersonen, EVV-ers of persoonlijk begeleiders, vrijwillige coaches en de inzet van het management.

Het registreren van gegevens van vrijwilligers is een relevant onderwerp van het organiseren van vrijwilligerswerk.

Weet je hoeveel vrijwilligers actief zijn binnen jouw afdeling? En hoeveel vrijwilligers per locatie? Door gegevens over vrijwilligers te registreren, krijg je veel informatie die je kunt opnemen in het vrijwilligersbeleid. Welke gegevens kun je verzamelen en waarom wil je dit vermelden? Lees hier meer over het registreren van gegevens van vrijwilligers.