Vrijwilligersbeleid vormt de basis voor het inrichten van de organisatie rondom vrijwilligerswerk. In het beleid maakt de zorgorganisatie duidelijk wat haar visie is op vrijwilligers in relatie tot de zorg en ondersteuning die ze biedt. De zorgorganisatie kan in het beleid ook laten zien hoe ze omgaat met de verwachtingen en mogelijkheden van de diverse vrijwilligers.

Zorg Beter met Vrijwilligers heeft een korte handreiking geschreven over het opstellen van vrijwilligersbeleid.

 

De zorg wordt beter mét de inzet van vrijwilligers. Dat gaat niet zonder betere zorg vóór vrijwilligers. Daarom ontwikkelde Zorg Beter met Vrijwilligers een Toolkit voor beroepskrachten met informatie, checklists, scholingsmateriaal en hulpmiddelen om de inzet van vrijwilligers goed en structureel te regelen.

De Toolkit ondersteunt organisaties die de inzet van vrijwilligers optimaal willen organiseren. Een groot aantal praktijkvoorbeelden stond aan de basis van deze toolkit, met tal van praktische tips om vrijwilligerswerk in jouw instelling de plek te geven die het verdient. Je vindt er niet alleen achtergrondinformatie om het vrijwilligerswerk goed te organiseren, maar ook ideeën, leestips en handige links en downloads naar bruikbare instrumenten zoals scans en modellen. Overigens ligt de focus in deze toolkit bij vrijwilligerswerk in en vanuit zorgorganisaties.

De toolkit bespreekt hoe je een aantal onderwerpen aan kunt pakken:

 • Beleid en Organisatie
 • Diverse groepen vrijwilligers
 • Grenzen trekken
 • Samenwerking
 • Nieuwe werkterreinen

Het vastleggen van het vrijwilligersbeleid is noodzakelijk om helderheid te creëren omtrent het vrijwilligerswerk in de eigen organisatie. Daarnaast vereist vrijwilligersbeleid ook onderhoud: voor het verbeteren van het vrijwilligerswerk is het nodig dat het betreffende beleid regelmatig geëvalueerd en bijgesteld kan worden. Wanneer (eenduidigheid over) het beleid ontbreekt, wordt het moeilijk om verbetering te realiseren. Het vastleggen, ofwel borgen, van vrijwilligersbeleid is daarom een belangrijke voorwaarde voor een effectieve en efficiënte uitvoering van het vrijwilligerswerk in een organisatie.

In het handboek Borging van vrijwilligersbeleid wordt onder meer ingegaan op:

 • Visie op vrijwilligerswerk
 • Positie van vrijwilligers
 • Taken en taakafbakening
 • Werving, selectie en introductie van vrijwilligers
 • Begeleiding en scholing
 • Informatie en inspraak
 • Materiele voorzieningen
 • Geschillen

 

Vrijwilligers, organisaties en de wereld veranderen in hoog tempo. De ontwikkelingen maken dat je ook met andere vrijwilligers te maken krijgt en dat je het misschien niet meer alleen over ‘vrijwilligers’ moet hebben.
Enerzijds zijn vrijwilligers onmisbaar in veel organisaties. Zij zorgen ervoor dat de missie vervuld kan worden, de organisatie kan draaien. Anderzijds staren veel organisaties zich blind op (het tekort aan) vrijwilligers, terwijl er meer mensen om de organisatie heen bewegen die iets kunnen betekenen, zonder dat ze tot de groep vrijwilligers gerekend hoeven te worden, of willen worden. De achterban van de organisatie is breder, en verschillende mensen zijn op verschillende manieren betrokken. Ze voelen zich meer of minder verbonden en zijn meer of minder bereid om te participeren.

Hoe creëer en benut je betrokkenheid? Hoe ga je van betrokkenheid naar actie? Het vergt een nieuwe manier van kijken. Kijken naar mensen die op een andere wijze bij de organisatie betrokken zijn. Dat vraagt veel van organisaties als het gaat om het werven van nieuwe en aansturen van huidige vrijwilligers, als het gaat om het betrekken van een bredere groep mensen en de afstemming van hun activiteiten met die van de zittende vrijwilligers.

Op deze website zijn een aantal kennisdossiers te vinden, instrumenten die helpen om hier vorm en inhoud aan te geven, die inspireren of concrete handvatten bieden.