De huidige regelingen AWBZ en Wmo ondergaan een transitie. De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van hun burgers. De extramurale verpleging, een groot deel van de persoonlijke verzorging en de langdurige GGZ gaan naar de Zorgverzekeringswet. Het beschermd wonen komt ook onder verantwoordelijkheid van gemeenten te vallen, waarbij voor GGZ-cliënten een waarborg ingebouwd is dat zij de komende vijf jaar de ondersteuning houden waar ze nu al gebruik van maken.

De aankondigingen in het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ passen in de trend om zorg en welzijn te kantelen. Het kabinet wil de komende jaren de omslag maken naar Zorg dichtbij: ‘meer zorg in de buurt, meer samenwerking tussen aanbieders en houdbaar gefinancierde voorzieningen, zodat ook latere generaties er nog gebruik van kunnen maken’. Gemeenten kunnen, aldus het regeerakkoord, meer maatwerk bieden en inspelen op lokale omstandigheden en zorgbehoeften van cliënten. Daarvoor is naast de transities ook een transformatie nodig in het sociale domein. Lees hier het hele artikel.

Het vinden en binden van vrijwilligers staat bij veel verenigingen en clubs boven aan de agenda. Zonder voldoende mensen om alle activiteiten uit te voeren kan een organisatie nu eenmaal niet functioneren. En zijn die mensen eenmaal gevonden, dan is het geen kwestie van ‘… en ze leefden nog lang en gelukkig.’ Het binden van vrijwilligers is namelijk niet te vergelijken met een sprookje, eerder met een relatie. Is de klik er eenmaal, dan is het zaak de relatie te onderhouden en uit te bouwen.

Een handvat bij het vinden en binden is de methode van de 6 B’s. Oorspronkelijk waren dat er vijf (Binnenhalen, Begeleiden, Belonen, Behouden, Beëindigen), die zijn opge- steld door  het kennisinstituut Movisie. Arcon heeft er een zesde ‘B’ van ‘Bezinnen’ aan toegevoegd. Via deze methode krijg je inzicht in wat vrijwilligersorganisaties vragen en bieden. Bovendien stel je door te denken vanuit de zes B’s de toekomstige vrijwilliger centraal, met de vraag: ‘Hoe kun je de toekomstige vrijwilliger verleiden om een taak te komen uitvoeren voor mijn vereniging of club?’
In dit Routeboek XL vind je meer informatie over de betekenis van de zes B’s en tips en handreikingen die van toepassing zijn voor iedere organisatie die met vrijwillige medewerkers werkt. Daarnaast wordt ingegaan op de zes B’s in de sectoren cultuur, kunst, natuur, milieu, onderwijs, religie, sport, welzijn en zorg.

Het is bekend: het aantal 65-plussers neemt snel toe en maakt een steeds groter deel uit van de Nederlandse bevolking. Wat oneerbiedig noemen we dat ‘vergrijzing’. De meeste aandacht gaat uit naar de risico’s die deze maatschappelijke verandering met zich mee brengt: hoe houden we onze pensioenen en ouderenzorg overeind? Maar er is natuurlijk ook die andere kant van de medaille: een groeiende groep mensen met een enorm potentieel dat erom vraagt ‘verzilverd’ te worden. Het is alleen niet vanzelfsprekend dat je, als je ouder wordt, je ergens voor inzet. Want welke mogelijkheden heb je om je kennis en ervaring in te zetten? Hoe verzilver je de onbenutte krachten van de vergrijzing?

Uit de praktijk weten we dat bij het verzilveren vier partijen een belangrijke rol spelen: senioren zelf, vrijwilligersorganisaties, maatschappelijke organisaties en de gemeente. Voor elke partij wordt in aparte hoofdstukken op een rij gezet hoe ze aan de slag kunt gaan. Met praktische instrumenten en voorbeelden.

Lees hier meer.

Steeds meer maatschappelijke organisaties ervaren de meerwaarde van het werken met jongeren. Dat is goed nieuws, want dan kan jongerenparticipatie groeien! Voor veel organisaties betekent het (gaan) werken met jongeren een grote verandering. Maar als ze in deze nieuwe relatie en werkwijze willen investeren en bewuste keuzes maken over waarom, waar en hoe zij jongeren in hun organisaties inzetten merken zij absoluut positieve effecten van de inzet van jonge vrijwilligers. Om daar bewust aan te werken heeft MOVISIE een werkboek ontwikkeld dat organisaties helpt de meerwaarde van het werken met jongeren te vergroten: Verzilver de inzet van jongeren!

Vrijwilligersorganisaties willen graag nieuwe, jonge vrijwilligers bereiken en betrekken. Maar waar haal je die vandaan in een tijd waarin jongeren een dag wel twee keer kunnen vullen met hun bezigheden?

Voor het project iVolunteer heeft een aantal jongeren mar- ketingplannen geschreven en wervingsacties uitgevoerd voor tien organisaties in Den Haag en Rotterdam.

In dit boekje presenteren MOVISIE en CNV Jongeren de ervaringen van het project iVolunteer. Er wordt beschreven wat marketing betekent voor het werven van vrijwilligers. Hoe wordt een marketingplan opgesteld en hoe wordt vervolgens de vertaalslag naar een actieplan gemaakt?

Hoe kan je als vrijwilligersorganisatie een nieuwe groep vrijwilligers aantrekken? Wist je dat inmiddels meer dan de helft van de Nederlanders actief is in sociale netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn? Hier zitten zeker ook mensen bij die zich voor jouw organisatie of jouw goede doel zouden willen inzetten. Hoe kun je je doelgroep bereiken op het internet? Lees het 10-Stappenplan voor het (online) vinden, verbinden en mobiliseren van vrijwilligers.

Onze samenleving is voortdurend in beweging. In het afgelopen decennium hebben we met heel wat trends en ontwikkelingen te maken gekregen. Individualisering en verzakelijking, bijvoorbeeld. Maar ook vergrijzing, etnische diversiteit, globalisering, informatisering en polarisering. Vrijwilligersorganisaties staan midden in de samenleving. Zij voelen direct dan wel indirect de gevolgen van deze trends en ontwikkelingen. Bijvoorbeeld bij het vinden van vrijwilligers.

Wij denken dat de huidige trends en ontwikkelingen het vrijwilligerswerk veel nieuwe kansen bieden. En ook veel ‘nieuwe’ vrijwilligers: werknemersvrijwilligers, taakcombineerders, internetvrijwilligers, sociale activeringsvrijwilligers, asielzoekers als vrijwilligers en fitte vutters, bijvoorbeeld. Er zijn veel nieuwe mogelijkheden om voldoende geschikte vrijwilligers te vinden. Maar: hoe krijg je nu al die nieuwe vrijwilligers binnen je deuren? En hoe houd je ze vervolgens ook binnen?

Dit boek is bedoeld als basismateriaal voor vinden en binden voor vrijwilligersorganisaties, ondersteuningsinstellingen en trainers in het veld van vrijwillige inzet. De doelstelling van het boek is een bundeling te geven van de belangrijkste bestaande instrumenten, methodieken en hulpmiddelen die te maken hebben met de 5 B’s.

Voor veel vrijwilligersorganisaties is het vinden en binden van vrijwilligers een  regelmatig terugkerend actiepunt. Met deze QuickScan gaat u stap voor stap na hoe u als organisatie, (afdeling of groep) vrijwilligers vindt en bindt en hoe u dit kunt verbeteren. Na het invullen van de QuickScan heeft u meteen een praktische checklist voor uw vrijwilligersbeleid en een concreet actieplan.