Kennisdossiers:

Aandacht voor iedereen publiceert regelmatig kennissdossiers voor leden van Wmo-raden en belangenbehartigers, zoals:

  • Coöperaties voor en door burgers
  • Cliënten- en burgerparticipatie in de Wmo
  • Van beleid naar inkoop
  • Zin in zelfredzaamheid
  • Zelfregie, eigen kracht, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid
  • Bouwen aan sociale netwerken
  • Burgerprojecten in zorg en welzijn

Zelfregie

‘Zelfregie’, ‘eigen kracht’, ‘zelfredzaamheid’ en ‘eigen verantwoordelijkheid’ zijn belangrijke termen die in de Wmo veel gebruikt worden. Ze vormen de kern van twee belangrijke veranderingen die al een tijd gaande zijn en die nu versneld worden door de decentralisaties en bezuinigingen. Dit kennisdossier verheldert de verschillende betekenissen waarin deze begrippen worden gebruikt.

Bouwen van sociale netwerken

Sociale netwerken geven niet alleen plezier en betekenis aan het persoonlijke leven, maar hebben ook een praktische functie. Binnen sociale netwerken kunnen mensen elkaar ondersteunen en samen oplossingen voor problemen bedenken. De laatste jaren krijgt deze praktische functie steeds meer nadruk. Dit kennisdossier beschrijft hoe sociale netwerken van mensen met een beperking, ziekte of aandoening opgebouwd, uitgebreid en ondersteund kunnen worden. Het kennisdossier laat ook zien welke rol sociale netwerken kunnen vervullen in de ondersteuning of zorg voor deze mensen. In het dossier wordt een onderscheid gemaakt tussen het persoonlijke netwerk en het netwerk op buurt- of wijkniveau.

Zingeving in de Wmo

Er is een nieuw kennisdossier van het programma Aandacht voor iedereen. Dit kennisdossier gaat over zingeving en welbevinden in de Wmo. Het is ontwikkeld door het kennisinstituut Vilans.

De Wmo heeft tot doel de participatie en zelfredzaamheid van mensen met een ziekte, beperking of aandoening te vergroten. Aandacht voor zingeving tijdens het keukentafelgesprek of in de dagelijkse ondersteuning van cliënten door mantelzorgers, vrijwilligers of professionals helpt om een betekenisvolle invulling aan deze Wmo-doelen te geven. Cliënten krijgen beter zicht op de ‘bronnen’ die bijdragen aan hun welbevinden. Denk bij bronnen bijvoorbeeld aan relaties, hobby’s of vrijwilligerswerk. Aandacht voor zingeving versterkt hiermee de eigen regie: cliënten kiezen voor oplossingen die daadwerkelijk bij hen passen.

In het kennisdossier ‘Zin in zelfredzaamheid – Zingeving en welbevinden in de Wmo’ wordt beschreven dat aandacht voor zingeving in de Wmo:

  • noodzakelijk is om te zorgen dat cliënten betekenisvol kunnen participeren, gebruik kunnen maken van hun eigen en elkaars kracht en na verlies en rouw toch weer verder kunnen;
  • nodig is om mantelzorgers en vrijwilligers goed te begrijpen en begeleiden;
  • belangrijk instrumentarium is voor professionals om cliënten te ondersteunen bij participatie en zelfredzaamheid, en hun eigen kracht te stimuleren.

Het kennisdossier is bedoeld als hulpmiddel voor leden van Wmo-raden en regionale en lokale belangenbehartigers. Het is een aanmoediging om met elkaar en met de gemeente in gesprek te gaan over de speciale aandacht die zingeving binnen de Wmo vraagt. In het kennisdossier staan tips voor Wmo-raden en regionale en lokale belangenbehartigers om het thema zingeving in het gemeentelijke beleid en in de lokale uitvoering van de Wmo te borgen. In het dossier staan bovendien veel goede voorbeelden en succesvolle aanpakken rond zingeving uit de praktijk.

Burgerprojecten in zorg en welzijn

Dit kennisdossier gaat over burgerprojecten in zorg en welzijn. Het kennisdossier bestaat uit twee delen. In het eerste deel gaan we inhoudelijk in op wat burgerprojecten in zorg en welzijn zijn en waarom zij belangrijk zijn in de huidige ontwikkelingen. Vervolgens schetsen we een aantal kenmerken van burgerprojecten en beschrijven we succes- en faalfactoren. Ten slotte geven we suggesties aan Wmo-raden over hoe om te gaan met burgerprojecten.  In het tweede deel wordt een aantal voorbeelden van burgerprojecten beschreven en geven we meer informatie over interessante publicaties, artikelen en websites.