Vrijwilligersbeleid vormt de basis voor het inrichten van de organisatie rondom vrijwilligerswerk. In het beleid maakt de zorgorganisatie duidelijk wat haar visie is op vrijwilligers in relatie tot de zorg en ondersteuning die ze biedt. De zorgorganisatie kan in het beleid ook laten zien hoe ze omgaat met de verwachtingen en mogelijkheden van de diverse vrijwilligers.

Zorg Beter met Vrijwilligers heeft een korte handreiking geschreven over het opstellen van vrijwilligersbeleid.

 

De zorg wordt beter mét de inzet van vrijwilligers. Dat gaat niet zonder betere zorg vóór vrijwilligers. Daarom ontwikkelde Zorg Beter met Vrijwilligers een Toolkit voor beroepskrachten met informatie, checklists, scholingsmateriaal en hulpmiddelen om de inzet van vrijwilligers goed en structureel te regelen.

De Toolkit ondersteunt organisaties die de inzet van vrijwilligers optimaal willen organiseren. Een groot aantal praktijkvoorbeelden stond aan de basis van deze toolkit, met tal van praktische tips om vrijwilligerswerk in jouw instelling de plek te geven die het verdient. Je vindt er niet alleen achtergrondinformatie om het vrijwilligerswerk goed te organiseren, maar ook ideeën, leestips en handige links en downloads naar bruikbare instrumenten zoals scans en modellen. Overigens ligt de focus in deze toolkit bij vrijwilligerswerk in en vanuit zorgorganisaties.

De toolkit bespreekt hoe je een aantal onderwerpen aan kunt pakken:

 • Beleid en Organisatie
 • Diverse groepen vrijwilligers
 • Grenzen trekken
 • Samenwerking
 • Nieuwe werkterreinen

Het vastleggen van het vrijwilligersbeleid is noodzakelijk om helderheid te creëren omtrent het vrijwilligerswerk in de eigen organisatie. Daarnaast vereist vrijwilligersbeleid ook onderhoud: voor het verbeteren van het vrijwilligerswerk is het nodig dat het betreffende beleid regelmatig geëvalueerd en bijgesteld kan worden. Wanneer (eenduidigheid over) het beleid ontbreekt, wordt het moeilijk om verbetering te realiseren. Het vastleggen, ofwel borgen, van vrijwilligersbeleid is daarom een belangrijke voorwaarde voor een effectieve en efficiënte uitvoering van het vrijwilligerswerk in een organisatie.

In het handboek Borging van vrijwilligersbeleid wordt onder meer ingegaan op:

 • Visie op vrijwilligerswerk
 • Positie van vrijwilligers
 • Taken en taakafbakening
 • Werving, selectie en introductie van vrijwilligers
 • Begeleiding en scholing
 • Informatie en inspraak
 • Materiele voorzieningen
 • Geschillen

 

Vrijwilligers, organisaties en de wereld veranderen in hoog tempo. De ontwikkelingen maken dat je ook met andere vrijwilligers te maken krijgt en dat je het misschien niet meer alleen over ‘vrijwilligers’ moet hebben.
Enerzijds zijn vrijwilligers onmisbaar in veel organisaties. Zij zorgen ervoor dat de missie vervuld kan worden, de organisatie kan draaien. Anderzijds staren veel organisaties zich blind op (het tekort aan) vrijwilligers, terwijl er meer mensen om de organisatie heen bewegen die iets kunnen betekenen, zonder dat ze tot de groep vrijwilligers gerekend hoeven te worden, of willen worden. De achterban van de organisatie is breder, en verschillende mensen zijn op verschillende manieren betrokken. Ze voelen zich meer of minder verbonden en zijn meer of minder bereid om te participeren.

Hoe creëer en benut je betrokkenheid? Hoe ga je van betrokkenheid naar actie? Het vergt een nieuwe manier van kijken. Kijken naar mensen die op een andere wijze bij de organisatie betrokken zijn. Dat vraagt veel van organisaties als het gaat om het werven van nieuwe en aansturen van huidige vrijwilligers, als het gaat om het betrekken van een bredere groep mensen en de afstemming van hun activiteiten met die van de zittende vrijwilligers.

Op deze website zijn een aantal kennisdossiers te vinden, instrumenten die helpen om hier vorm en inhoud aan te geven, die inspireren of concrete handvatten bieden.

Het is goed om eens in zoveel tijd pas op de plaats te maken en missie en visie onder de loep te nemen. En vervolgens te kijken naar de activiteiten/producten/diensten die daaruit voortvloeien. Doen we nog de juiste dingen? En doen we die dingen goed? Benutten we alle betrokkenen? De materialen die op deze website staan helpen bij het in kaart brengen en uitzetten hiervan. Het gaat om onderwerpen als:

 • strategie en beleid,
 • kwaliteitszorg,
 • besturen in de 21e eeuw,
 • nog beter besturen,
 • verenigingsmanagement,
 • vraag en vrijwilliger,
 • hulpmiddelen voor bestuurders,
 • toekomstagenda vrijwilligerswerk,
 • de waarde van het vrijwilligerswerk.

Wat verwacht je van je medewerkers (betaald en onbetaald) en wat kunnen zij van de organisatie verwachten? Wat zijn de rechten en plichten van de verschillende partijen en wat spreken jullie onderling af?

Op deze website vind je handvatten om daar vorm en inhoud aan te geven. Er is informatie te vinden over: personeelsbeleid, competenties en profielen, profielen medewerkers steunpunt vrijwilligerswerk, competentiecheck voor coördinatoren en begeleiders, taken en kwaliteiten van belangenbehartigers.

Wat maakt je tot een goede vrijwilligerscoördinator? Welke competenties moet je in huis hebben om vrijwilligers aan te sturen en te begeleiden? En hoe zit het met jouw kwaliteiten om vrijwilligers te werven, te binden en te behouden?
Om als ‘professional’ vrijwilligers aan te sturen en te begeleiden, moet je veel in jouw mars hebben. Je draagt immers een grote verantwoordelijkheid. Je bent (mede)bepalend voor het functioneren van de organisatie of het welslagen van activiteiten. Wat zijn jouw sterke punten? En welke competenties zijn voor verbetering vatbaar?

Werken aan competenties betekent werken aan een (nog) beter resultaat. Dit geeft meer voldoening over jouw eigen functioneren en heeft een positief effect op de vrijwilligers met wie je werkt. Daar profiteert de organisatie van. Wie zijn werk met veel plezier doet, houdt dat langer vol.
Vanuit deze ervaring ontwikkelde MOVISIE de competentiecheck voor coördinatoren en begeleiders van vrijwilligers. Dit is een hulpmiddel om de aanwezige kennis, houding en vaardigheden in kaart te brengen. Tegelijkertijd wordt duidelijk op welke punten je jezelf kunt verbeteren.

In de competentiecheck staan de belangrijkste competenties voor het aansturen en begeleiden van vrijwilligers op een rij. Deze competenties zijn samen met een aantal vrijwilligerscoördinatoren – collega’s die de praktijk goed kennen – geformuleerd. Per competentie worden verschillende voorbeelden van concreet gedrag genoemd. Door aan te geven in hoeverre je dit gedrag vertoont krijg je inzicht in je sterke punten. Je kunt de vragenlijst ook aan collega’s voorleggen of vrijwilligers vragen of zij de lijst willen invullen over jou. Het is interessant om daarna te bekijken of zij jou hetzelfde zien als jij jezelf ziet. Want vrijwel iedereen heeft blinde vlekken!

Lees hier meer over de competentiecheck en doe de competentiecheck.