UVV Intranet nieuws

De laatste ontwikkelingen en nieuws leest u hier!

Verslag themadag PR en Communicatie

Door | 17 okt 2014

Op 30 september vond in Utrecht de themadag PR en Communicatie plaats met 34 deelnemers uit 17 afdelingen. De dag werd georganiseerd door de PR commissie bestaande uit Anne Joke Moojen (UVV Enschede), Philomeen Koumans(UVV Leeuwarden) en Sonia Sjollema (UVV Nederland). Centrale vraag: Hoe kunnen wij het rijk geschakeerde palet van activiteiten van de Unie…

Lees verder

Transitie AWBZ – Wmo

Door Tom de Graaff | 04 aug 2014

Op onderstaande websites is nuttige informatie te vinden over de transitie AWBZ- Wmo: Transitie Hoe gaan we de toegang tot voorzieningen regelen? Zorg en ondersteuning dicht bij de burger organiseren. Hoe? Vraagverheldering en toegang in het sociale domein Zorgt de participatiesamenleving ook voor kwetsbaren? Algemene achtergrondinformatie Wmo Algemeen Vrijwilligersbeleid Cliëntgroepen extramurale AWBZ- begeleiding Wmo Kennisbank…

Lees verder

Wijzigingen AWBZ en Wmo: een overzicht

Door Tom de Graaff | 04 aug 2014

De huidige regelingen AWBZ en Wmo ondergaan een transitie. De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van hun burgers. De extramurale verpleging, een groot deel van de persoonlijke verzorging en de langdurige GGZ gaan naar de Zorgverzekeringswet. Het beschermd wonen komt ook onder verantwoordelijkheid van gemeenten te vallen, waarbij voor GGZ-cliënten een…

Lees verder

Vinden en binden van vrijwilligers, 6xb

Door Tom de Graaff | 04 aug 2014

Het vinden en binden van vrijwilligers staat bij veel verenigingen en clubs boven aan de agenda. Zonder voldoende mensen om alle activiteiten uit te voeren kan een organisatie nu eenmaal niet functioneren. En zijn die mensen eenmaal gevonden, dan is het geen kwestie van ‘… en ze leefden nog lang en gelukkig.’ Het binden van…

Lees verder

Handvatten voor het benutten van de kennis en ervaring van senioren

Door Tom de Graaff | 04 aug 2014

Het is bekend: het aantal 65-plussers neemt snel toe en maakt een steeds groter deel uit van de Nederlandse bevolking. Wat oneerbiedig noemen we dat ‘vergrijzing’. De meeste aandacht gaat uit naar de risico’s die deze maatschappelijke verandering met zich mee brengt: hoe houden we onze pensioenen en ouderenzorg overeind? Maar er is natuurlijk ook…

Lees verder

Verzilver de inzet van jongeren

Door Tom de Graaff | 04 aug 2014

Steeds meer maatschappelijke organisaties ervaren de meerwaarde van het werken met jongeren. Dat is goed nieuws, want dan kan jongerenparticipatie groeien! Voor veel organisaties betekent het (gaan) werken met jongeren een grote verandering. Maar als ze in deze nieuwe relatie en werkwijze willen investeren en bewuste keuzes maken over waarom, waar en hoe zij jongeren…

Lees verder

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Door Tom de Graaff | 04 aug 2014

Vrijwilligersorganisaties willen graag nieuwe, jonge vrijwilligers bereiken en betrekken. Maar waar haal je die vandaan in een tijd waarin jongeren een dag wel twee keer kunnen vullen met hun bezigheden? Voor het project iVolunteer heeft een aantal jongeren mar- ketingplannen geschreven en wervingsacties uitgevoerd voor tien organisaties in Den Haag en Rotterdam. In dit boekje…

Lees verder

Werven via social media in 10 stappen

Door Tom de Graaff | 04 aug 2014

Hoe kan je als vrijwilligersorganisatie een nieuwe groep vrijwilligers aantrekken? Wist je dat inmiddels meer dan de helft van de Nederlanders actief is in sociale netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn? Hier zitten zeker ook mensen bij die zich voor jouw organisatie of jouw goede doel zouden willen inzetten. Hoe kun je je doelgroep bereiken…

Lees verder

5xB! Binnenhalen, begeleiden, belonen, behouden en beeindigen. Voor het vinden en binden van (nieuwe) vrijwilligers

Door Tom de Graaff | 04 aug 2014

Onze samenleving is voortdurend in beweging. In het afgelopen decennium hebben we met heel wat trends en ontwikkelingen te maken gekregen. Individualisering en verzakelijking, bijvoorbeeld. Maar ook vergrijzing, etnische diversiteit, globalisering, informatisering en polarisering. Vrijwilligersorganisaties staan midden in de samenleving. Zij voelen direct dan wel indirect de gevolgen van deze trends en ontwikkelingen. Bijvoorbeeld bij het…

Lees verder

Twaalf tips voor het werven van vrijwilligers

Door Tom de Graaff | 04 aug 2014

Vrijwilligers Academie Veluwe heeft op haar website tips gezet voor het werven, behouden en binden van vrijwilligers.

Lees verder

Quickscan Vinden en binden

Door Tom de Graaff | 04 aug 2014

Voor veel vrijwilligersorganisaties is het vinden en binden van vrijwilligers een  regelmatig terugkerend actiepunt. Met deze QuickScan gaat u stap voor stap na hoe u als organisatie, (afdeling of groep) vrijwilligers vindt en bindt en hoe u dit kunt verbeteren. Na het invullen van de QuickScan heeft u meteen een praktische checklist voor uw vrijwilligersbeleid en…

Lees verder

Online cursus Vinden en binden van vrijwilligers

Door Tom de Graaff | 04 aug 2014

Op de website van de Vrijwilligerswerk Academie is een aantal gratis cursussen voor vrijwilligersorganisaties te vinden. Een daarvan is de online cursus Vinden en binden van vrijwilligers. De cursus verloopt geheel via internet. Je kunt dus deelnemen waar en wanneer het jou uitkomt! Om deel te kunnen nemen moet je je eerst registreren.

Lees verder

Stappenplan sociale media

Door Tom de Graaff | 04 aug 2014

De ontwikkelingen op internet en in het bijzonder op het gebied van social media gaan snel en hebben gevolgen voor de marketingcommunicatie van bedrijven en organisaties. Dit E-book beschrijft de stappen die noodzakelijk zijn bij het ontwikkelen van de eigen sociale media strategie en de implementatie ervan. Doorloop de stappen en beantwoordt de vragen aan…

Lees verder

Aandacht voor iedereen

Door Tom de Graaff | 04 aug 2014

Kennisdossiers: Aandacht voor iedereen publiceert regelmatig kennissdossiers voor leden van Wmo-raden en belangenbehartigers, zoals: Coöperaties voor en door burgers Cliënten- en burgerparticipatie in de Wmo Van beleid naar inkoop Zin in zelfredzaamheid Zelfregie, eigen kracht, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid Bouwen aan sociale netwerken Burgerprojecten in zorg en welzijn Zelfregie ‘Zelfregie’, ‘eigen kracht’, ‘zelfredzaamheid’ en ‘eigen…

Lees verder

Methodieken rond eigen kracht

Door Tom de Graaff | 04 aug 2014

Een aantal methodieken rond Eigen Kracht: 1. Community Support Methodebeschrijving Community Support Methodieken voor het organiseren van eigen kracht 2. Eigen kracht Wijzer 3. Activerend huisbezoek ouderen 4. 8-fasenmodel: een methodiek in krachtgericht werken  

Lees verder

Overzicht van effectieve interventies

Door Tom de Graaff | 04 aug 2014

Op de website van MOVISIE is een groot aantal effectieve sociale interventies te vinden, zoals: Activerend huisbezoek bij ouderen Flying Teams Mantelscan Natuurlijk, een netwerkcoach Present Thuisbegeleiding

Lees verder

Vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin

Door Tom de Graaff | 04 aug 2014

Vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin Het programma stimuleert de actieve rol van bewoners van buurten, wijken en dorpen (civil societies) bij het opvoeden en opgroeien, oftewel het versterkt de pedagogische civil society. Hierbij wil het programma samenwerking en uitwisseling tussen gemeenten, jeugdzorg, welzijnswerk en vrijwilligersorganisaties stimuleren op het gebied van actief burgerschap…

Lees verder

Handboek Ben ik in Beeld: Aanpak om in drie dagen aan vernieuwing te werken in vrijwilligersorganisaties

Door Tom de Graaff | 04 aug 2014

Van vrijwilligersorganisaties wordt steeds vaker verwacht dat zij een ondernemende houding hebben. Zij worden uitgedaagd zichzelf te vernieuwen en aan te sluiten bij de wensen van de vrijwilligers of klanten (leden). Dit is zeker nodig in tijden van afnemende subsidie en minder vanzelfsprekende en structurele inzet van vrijwilligers en leden. Als organisatie moet je dus…

Lees verder

Informele Zorg in bedrijf. Handleiding samenwerken met het bedrijfsleven voor informele zorgorganisaties

Door Tom de Graaff | 04 aug 2014

Informele zorgorganisaties boren door bezuinigingen steeds vaker andere bronnen aan om hun activiteiten te kunnen blijven financieren. Bedrijven raken juist steeds meer geïnteresseerd in Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Dat biedt kans op vernieuwing en alternatieve samenwerkingsverbanden tussen informele zorgorganisaties en bedrijven. De vraag is nu hoe succesvolle samenwerking tot stand komt. Deze webpublicatie helpt u uw…

Lees verder

Kennisdossier Fondsenwerving

Door Tom de Graaff | 04 aug 2014

Op de website van Online vrijwilligerswerk is het Kennisdossier Fondsenwerving te vinden. Dit dossier bevat nuttige links en informatie, onder meer over: Startpunt fondsenwerving Fondsenwerving in 10 stappen Subsidie voor kleine vrijwilligersorganisaties Kenniscentrum fondsenwerving Checklist CBF-eisen Aanvraagprocedure CBF-certificaat CBF: goede doelen check Workshops en opleidingen fondsenwerving

Lees verder

10 Fondsenwervingstips

Door Tom de Graaff | 04 aug 2014

Op deze website staan 10 tips met betrekking tot fondsenwerving.

Lees verder

Fondsenwerving

Door Tom de Graaff | 04 aug 2014

Fondsenwerving is veel breder dan het zoeken naar financiën. We hebben het dan over werving van kennis, menskracht, diensten, geld of materialen. Via fondsen, sponsors en donateurs, maar ook via subsidies, aanbestedingen en zelffinanciering kunt u uw organisatie gezond houden. Op deze website is nuttige informatie te vinden over: Financiën en fondsenwerving (handleiding) Fondsenwerving en…

Lees verder

Fondsenwerving doe het zelf handleiding, voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties

Door Tom de Graaff | 04 aug 2014

Initiatieven en organisaties van vrijwilligers staan vaak bol van ambities, wensen en behoeften. Dat is niet zo vreemd. Vrijwilligers hebben een bijzonder soort enthousiasme en motivatie. Bovendien kampt de achterban vaak met een veelheid aan problemen en heeft het onderwerp waar de organisatie zich op richt, een hoge urgentie. Vrijwilligers en hun organisaties kennen echter…

Lees verder

Fondsenwerving is solliciteren. Een leidraad voor het opstellen van een aanvraag

Door Amanda | 04 aug 2014

In Nederland bestaan er drie typen fondsen: geldwervende fondsen, loterijfondsen en vermogensfondsen. Geldwervende fondsen zamelen geld in bij het Nederlandse publiek om dit te besteden aan hun eigen doelstellingen. Voorbeelden van geldwervende fondsen zijn KWF Kankerbestrijding en het Aids Fonds. Loterijfondsen verkrijgen hun inkomsten uit de opbrengsten van aangesloten loterijen en verdelen dit rechtstreeks onder…

Lees verder

Grenzen aan vrijwilligerswerk

Door Amanda | 29 jul 2014

Zorg Beter met Vrijwilligers brengt de belemmeringen en mogelijkheden voor samenspel tussen informele en formele zorg in kaart. En helpt je daarmee duidelijk te krijgen waar je als organisatie staat. Wat nodig is om vrijwilligerswerk op een verantwoorde manier uit te voeren en hoe je daarin als organisatie keuzes maakt. Ook door daarbij rekening te…

Lees verder