VOORWOORD

Met genoegen biedt het bestuur van UVV Nederland u het website- jaarverslag 2018 aan en zet de zaken die het meest in het oog sprongen nog even op een rij.

Op 25 februari is Joke Waalwijk Tom de Graaff opgevolgd als secretaris van UVV Nederland. Tom de Graaff is thans vicevoorzitter en heeft zich vooral bezighouden met het afronden van het Vrijwillig Dichtbij project (VD-project), het jaarverslag 2017 en de landelijke website en met de daaraan gekoppelde afdelingswebsites. Tot zijn aftreden in 2019 zal hij nog zorgdragen voor het jaarverslag 2018, de finale afronding van het VD-project en blijft hij voorzitter van het Landelijk Overleg Vrijwilligersorganisaties in de Zorg (LOVZ) van de NOV. UVV Nederland zal in dit overleg daarna worden vertegenwoordigd door John Voetman, voorzitter UVV Nederland.

Aandacht voor Elkaar 2.1.
De Algemene ledenvergadering [ALV] heeft tijdens de bijeenkomst op 13 november ingestemd met het beleidsplan “Aandacht voor Elkaar 2.1”. In dit plan zijn tevens toonaangevende elementen uit het “Communicatieplan 2.1” opgenomen. Voor de inhoud hiervan verwijzen we naar onze website.

Samenwerking met andere organisatie(s)
Op verzoek van de ALV heeft het bestuur gepolst welke organisaties in beeld zouden kunnen zijn voor een nauwe(re) samenwerking met UVV Nederland met behoud van de eigen autonomie van de afdelingen. Dit heeft niet geleid tot een samenwerking. In de ALV is afgesproken dat UVV Nederland doorgaat op de huidige weg, met dien verstande dat het landelijk bestuur een aantal activiteiten zal afstoten. Het initiatief voor themadagen ligt nu bij de afdelingen, UVV Nederland is voor 2019 geen tussenpersoon meer voor verzekeringen en het beheer van de landelijke website en de afdelingswebsites die daarvan zijn afgeleid, zal worden overgedragen aan een externe webbeheerder.

Vrijwillig Dichtbij
Dit programma, een project van het ministerie van VWS in samenwerking met de NOV, is eind 2018 beëindigd. Totaal acht afdelingen hebben vanaf eind 2015 deelgenomen aan dit project. De inhoudelijke- en financiële afwikkeling is gaande en décharge wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2019.

Werkzaamheden beëindigd
Helaas moesten gedurende het verslagjaar tien afdelingen hun deuren sluiten, deels vanwege het gemis aan nieuwe (jongere) bestuursleden, deels omdat vrijwilligers zijn overgenomen door de instellingen waar zij al actief waren. Gedurende 2018 is het aantal afdelingen van UVV Nederland teruggegaan van 42 naar 32 afdelingen.

 

Koninklijke onderscheiding
Op Koningsdag 2018 ontving Tom de Graaff de Koninklijke Onderscheiding "Ridder in de orde van Oranje Nassau" voor al het vrijwilligerswerk dat hij de afgelopen 12 jaren heeft gedaan op zowel plaatselijk niveau als op landelijk niveau.

Charlotte s’Jacob Fonds
Het Charlotte 'sJacob Fonds reikte gedurende de laatste ALV opnieuw prijzen uit voor innovatieve projecten van de afdelingen. UVV Nijkerk ontving een prijs van €2.000 voor hun project “Fiets-4-daagse” UVV. Delden ontving een aanmoedigingsprijs van €750 voor het project “Goed Gelezen”.

Het Fonds is tevens initiatiefnemer in een plan om kwetsbare ouderen te koppelen aan jongeren (studenten). Mocht dit plan van de grond komen dan zou op termijn mogelijk een nieuwe “UVV-jong-afdeling" kunnen ontstaan, al dan niet ondergebracht bij bestaande afdelingen.

Nieuwe wetgeving op de privacy (AVG)
UVV Rotterdam was bereid om een concept privacy-regeling beschikbaar te stellen dat -in aangepaste vorm- aan de afdelingen is aangeboden.

Dalend aantal vrijwilligers en afdelingen

Het aantal vrijwilligers gedurende 2018 is gedaald van 6.357 op 1 januari 2018 naar 4.752 op 1 januari 2019. Gedurende 2018 zijn tien afdelingen opgeheven dat heeft geleid tot 942 minder vrijwilligers en door overdracht van vrijwilligers aan zorginstellingen resulteerde dat in nog eens 663 minder vrijwilligers.

Intramuraal - en extramuraal

Ten opzichte van 2017 hebben de afdelingen niet de -mede als gevolg van Vrijwillig Dichtbij-  gehoopte ommezwaai gemaakt naar meer extramurale activiteiten. Waren de percentages in 2017 72% intramuraal en 28% extramuraal, in 2018 is dit 71% intramuraal en 29% extramuraal.

 

Het bestuur wenst u allen een goed vrijwilligersjaar 2019 toe en hoopt dat u dit werk met veel genoegen en in goede gezondheid mag verrichten.

 

John Voetman, Voorzitter UVV Nederland