Balans per 31 december 2020

 

 

Activa 2020 2019
Kantoorinventaris  

 €        -

 

€       -
Voorraad  €    1.024 €      908
Vorderingen en overlopende activa  €      527 €    3.742
Liquide middelen  €  70.451 €  45.790
Totaal activa  € 72.002 € 50.440

 

 

Passiva       2020       2019
Kapitaal (algemene reserve) €  37.676 €  34.382
Bestemmingsreserve €          0 €  15.337
Kort lopende schulden en overlopende passiva  € 34.326 €       721
Totaal passiva € 72.002
€ 50.440

 

 

 

Staat van baten en lasten         2020    2019
Baten: €   6.533 €   9.828
Lasten:
Activiteitskosten  €   15.337 €            0
Bestuurskosten  €     2.835 €      6.760
Verenigingskosten  €        855 €      1.516
Som der bedrijfskosten  €  19.027
€     9.276
Buitengewone baten  €        450
€     -1.553
Financiële baten  €            1 €           11
Exploitatieresultaat  € -12.043
€          10